CORONA

गएराति पहिरो गएपछि पृथ्वी राजमार्ग अबरुद्ध

hf]ludf/fdf klx/f] M k[YJfL /fhdfu{sf] gf}lj;] d'lUng ;8s v08 cGtu{t kg]{ hf]ludf/fdf d+unaf/ klx/f] hfFbf ;jf/L cfjfudgdf ;d:of k/]sf] 5 . b'O{ j6f 8f]h/n] klx/f] kmfNb} PstkmL{ ?kdf ;jf/L ;~rfng x'g yfn]sf] 5 . t:jL/df klx/f] / klx/f] kmfNb} 8f]h/ . t:jL/ /fh]Gb| Gof}kfg], /f;;

धादिङ – पृथ्वी राजमार्गको बैरेनीदेखी बेनीघाटसम्मका विभिन्न स्थानमा आएको पहिरोले गर्दा पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ ।

गएराती परेको वर्षाका कारण पहिरो झरेपछि राजमार्ग बन्द भएको हो । राजमार्ग बन्द भएका कारण राजधानी भित्रने सयौं मालवाहक सवारी साधन गएरातिदेखि जाममा परेका छन् । पहिरो हटाउनका लागी प्रयास भईरहेको छ ।

विषेश गरी बैरेनी, फुर्के खोला सडक खण्डका ठाँउ ठाँउमा पहिरो खसेको छ । अत्यावाश्यक खाद्यान्नलगाएतका बस्तुहरु बोकेका मालवाहक सवारीहरु जाममा परेका छन् ।

पहिरो पन्छाउने कार्यका लागी प्रयास भई रहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रमुख नेत्र भट्टले जानकारी दिए ।

सम्बन्धित शिर्षक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्