घरमै बसि बसि अत्यावश्यक सवारीको पास लिन सकिने, यस्ताे छ प्रक्रिया हेर्नुहोस्

pb3f6g ub}{ u[xdGqL yfkf sf7df8f}F, ! j}zfv . sf]/f]gf efO{/; -sf]le8 !(_ sf] ;ªqmd0faf6 aRg ;/sf/n] hf/L u/]sf] ns 8fpg -aGbfaGbL_sf ;dodf cTofjZos ;]jfdf ;jf/L;fwg ;~rfngsf nflu O{–kf;sf] Joj:yfkg ug{ agfPsf] j]e;fO6sf] ;f]daf/ u[xdGqfnodf pb3f6g ub}{ u[xdGqL /fdaxfb'/ yfkf . t:jL/ M /Tg >]i7÷ /f;;

काठमाडौँ – कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको समयमा अति आवश्यक सवारी साधन सञ्चालनका लागि इ–पासको व्यवस्था गरिने भएको छ ।

गृह मन्त्रालयले आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी खाद्यान्न ढुवानी, बिरामी ओसार पसार, शव वाहन र अन्य अति आवश्यक परेको खण्डमा अनलाइनमार्फत फाराम भरेर सवारी पास लिन सकिने जानकारी दिएको हो । इ–पास लिनका लागि https://epass.moha.gov.np/ मा गएर विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यकताको आधारमा मात्रै इ–पास वितरण गर्नेछ ।

सो सेवाको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जनताको अति आवश्यक कामको सुविधाका लागि सरकारले सवारी पास वितरण प्रक्रियालाई नयाँ प्रणालीबाट शुरु गरेको जानकारी दिए । यो प्रणाली मङ्गलबारदेखि शुरु हुनेछ ।

मन्त्री थापाले फाराम भर्ने सबैलाई भन्दा पनि प्राप्त प्रमाणका आधारमा नदिई नहुने व्यक्तिलाई मात्रै सवारी सञ्चालनका लागि इ–पासको व्यवस्था गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिए ।

सम्बन्धित शिर्षक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्