विदेशबाट आएका ६२ जनालाई खरिपाटी क्वारेन्टाइनमा राखियो, खर्च आफैले व्यहोर्नुपेर्न

eQmk'/, # kmfu'g M eQmk'/sf] vl/kf6Ll:yt ljB't k|flws/0fdf agfPsf] Sjf/]G6fOg ejgdf rLgaf6 kmsf{OPsf g]kfnL ;'Tg] sIf, hxfF ;Dk"0f{ ;fdfgsf] Joj:yf ul/Psf] 5 . t:jL/ M /d]z lu/L, /f;;

काठमाडौं – विभिन्न देशबाट आएका ६२ जना नेपालीलाई खरिपाटी क्वारेन्टाइनमा लगिएको छ । जसमा ४ जना महिला र एक ७६ वर्षीया वृद्ध पनि रहेकी छन् ।

कोरोना भाइरस जोमिकलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले लगाएको अस्थायी प्रतिबन्धलाई उल्लंघन गर्दै उनीहरु आज नेपाल आएका हुन् । शनिबार जापान, मलेसियालगायत मुलुकमा रहेका नेपालीहरु त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल अवतरण गरका थिए ।

आफूखुसी नेपाल आएका उनीहरुले १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने खर्च आफैले नै व्यहोर्नुपर्ने छ । बुधबार सरकारले युरोपका सबै मुलुक, पश्चिम एसियालगायत खाडी मुलुक, इरान, टर्की, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापानका नागरिकलाई चैत ७ गतेदेखि वैशाख ३ गतेसम्मका लागि आगमनमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

सम्बन्धित शिर्षक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्