देश र जनताप्रति इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने सञ्चारमन्त्रीको प्रतिवद्धता

sf7df8f}F, @( c;f]h . gjlgo'Qm ;~rf/ tyf ;"rgf k|ljlwdGqL kfj{t u'?ª laxLaf/ dGqfnodf kbef/ u|x0fkl5 lgb]{zg lbFb} . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f÷/f;;

काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले देश र जनताप्रति इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।

शनिबार काठमाडौंमा यज्ञराज ढुंगेलद्वारा लिखित हेड सर र आकाशै पल्टिए पनि कृति लोकार्पण गर्दै मन्त्री गुरुङले आफुलाई प्रधानमन्त्रीले विश्वास गरेर महिला बालबालिका मन्त्रालयबाट सञ्चारमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको भन्दै इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो । उहाले जनताले गरेको विश्वासलाई कुठाराघात हुन नदिने स्पष्ट पार्नुभयो । अव भाषणमा नभइ काममा विश्वास गर्ने बेला आएको उहाँको भनाइ छ ।

यज्ञराज ढुंगेलद्वारा लिखित हेड सर कृति शिक्षा र सहकारीको प्रतिनिधि पात्रको अनुभव र आकाशै पल्टिए पनि कविता संग्रह रहेको आयोजक लेखन कुञ्जले जनाएको छ ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्